ANUNŢ
Nr. 329/29.04.2014

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, P-ţa Unirii nr.1, organizează în data de 13.06.2014, ora 14.00, la sediul instituţiei, concurs/ examen pentru ocuparea postului de:

1. Inspector specialitate  - studii superioare, grad profesional II (1 post cu atribuții de secretariat);


Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

» cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
» copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
» copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
» copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
» cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
» adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
» curriculum vitae;
» alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;
» să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

» Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
» Să cunoască limba română, citit, scris, vorbit:
» Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
» Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
» Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
» Îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime;
» Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

» Studii superioare, cu diploma de licenta in filologie;
» Cunoştinţe de limba engleza/franceza/germana, nivel mediu sau avansat;
» Cursuri de specializare in secretariat/birotica;
» Cunoştinţe operare PC (MS Word, Excel, Power point);
» Specialitate necesara minimum 4 ani in vechimea studiilor sau intr-o funcţie similară;

Bibliografie de concurs:

» Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personaluluicontractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
» Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 » Legea 311/2003 Legea Muzeelor si a Colectiilor publice, republicată şi actualizată;
» Fișa postului

2. Șef birou administrativ (referent)  - studii superioare de scurtă durată, grad profesional IA (1 post pe durată nedeterminată);


Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

» cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
» copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
» copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
» copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
» cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
» adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
» curriculum vitae;
» alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;
» să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

» Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
» Să cunoască limba română, citit, scris, vorbit:
» Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
» Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
» Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
» Îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime;
» Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

» Studii superioare de scurta durata,cu diploma de absolvire (economice sau tehnice);
» Cunoştinţe operare PC (MS Word, Excel, Power point);
» Specialitate necesara minimum 5 ani in vechimea studiilor;

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau  probă  practică  şi interviu.

Bibliografie de concurs:

» Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personaluluicontractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
» Legea 311/2003 Legea Muzeelor si a Colectiilor publice, republicată şi actualizată;
 » Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor reactualizata;
» Legea 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 » Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
» Fișa postului

3. Magaziner  - studii medii (1 post);


Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

» cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
» copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
» copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
» copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
» cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
» adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
» curriculum vitae;
» alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;
» să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

» Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
» Să cunoască limba română, citit, scris, vorbit:
» Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
» Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
» Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
» Îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime;
» Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

» Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
» Cunoştinţe operare PC (MS Word, Excel);
» Specialitate necesara minimum 7 ani in vechimea studiilor.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau  probă  practică  şi interviu.

Bibliografie de concurs:

 » Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si < completarile ulterioare;
» Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

 » OUG 103/2007 pentru modificarea si completarea OG 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
» Fișa postului

Etapele desfășurării concursului  examenului pentru ocuparea posturilor vacante,
sunt, după cum urmează:

» pâna la data de 15.05.2014, ora 10.00,
depunerea dosarelor;
» pâna la data de 19.05.2014,ora 16.00,
selecția dosarelor;
» pâna la data de 21.05.2014, ora 16.00,
depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor;
» pâna la data de 22.05.2014, ora 16.00,
soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor;
» în data de 13.06.2014, ora 14.00,
proba scrisă și/sau proba practică;
» până la data de 13.06.2014,ora 16.00,
afișarea rezultatelor la proba scrisă si/sau proba practică;
» pâna la data de 17.06.2014,ora 16.00,
depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
» pâna la data de 18.06.2014,ora 16.00,
soluționarea contestațiilor privind proba scrisă și/sau proba practică;
» în data 20.06.2014, ora 10.00,
interviul;
» pâna la data de 20.06.2014, ora 16.00,
afișarea rezultatelor interviului;
» în data de 23.06.2014, ora 10.00,
afișarea rezultatelor finale.

Informaţii la telefon 0256 / 491592- secretariat sau direct la sediul instituției

29 aprilie 2014 / ora 17

 

ANUNŢ

 

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, P-ţa Unirii nr.1, organizează în baza Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare la sediul instituţiei , concurs pentru ocuparea postului de:

Cercetător ştiinţific  CS - studii superioare (1 post)


Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

» cerere tip de înscriere;
» copie legalizată de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă;
» copie legalizată de pe diploma de licenţă ori echivalentă însoţită de foaia matricolă;
» copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
» copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului (Istorie, Istoria Artei);
» copii legalizate de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
» curriculum vitae;
» lista lucrărilor publicate însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
» alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reflementările în vigoare.

Condiţiile generale de participare:

»Sa să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
» Să cunoască limba română, citit, scris, vorbit;
»Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
»Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
» Îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime;
» Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:

» Studii superioare de specialitate sau specialităţi înrudite;
» Titlu onorific de doctor (Istorie, Istoria Artei);
» Atestări, burse, cursuri de specializare, diplome şi/sau premii ştiinţifice în   ţară şi străinătate;
» Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza,germana sau franceza);
» Cunoştinţe de utilizare a calculatorului în vederea cercetării şi prelucrării datelor ştiinţifice;
» Articole şi/sau studii de specialitate publicate (minimum 5), proiecte de cercetare derulate sau în curs de derulare;
» Vechimea în muncă/specialitate necesară : cel puţin doi ani în specialitate sau în învăţământul superior sau de cel puţin patru ani în alte activităţi.

Concursul va consta în trei probe: o probă scrisă, o probă orală şi o probă practică. Autoevaluarea va avea  de 3-5 pagini in care candidatul va prezenta lucrările depuse la dosar cu:

» aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare;
» autoevaluarea contribuţiilor incluse în mapa de lucrări;
» asumarea răspunderii în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări (publicaţiile depuse).

Bibliografie de concurs:

» Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil;
» Legea 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice;
 » OUG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
» Keith Hitchins, România 1866-1947,  Bucureşti, Editura Humanitas, 2013 pentru versiunea românească, traducere de Potra, George G.şi Răzdolescu, Delia;
» Livezeanu, Irina, Russo Vlad, Cultură şi naţionalism în România Mare, 1918-1930, Ed. Humanitas 1998;
» Neumann, Victor, Heinen Armin (editori), Istoria României prin concepte, Ed. Polirom 2010;
» Vătăşianu, Virgil, Istoria artei europene: Arta din perioada Renaşterii, Cluj-Napoca, Clusium, 2000;
» Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului 

contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare.

Etapele desfășurării concursului  examenului pentru ocuparea posturilor vacante,
sunt, după cum urmează:

» 30.04.2014,
afișarea anunțului concursului;
» 29.05.2014, ora 15.00,
ultima zi de depunere a cererilor de înscriere la concurs;
» 02.06.2014,ora 15.00,
afișarea candidaților ce întrunesc condițiile de participare la concurs;
» 03.06.2014,ora 15.00,
ultima zi de depunere a contestațiilor de către persoanele respinse în urma verificării dosarelor;
» 04.06.2014, ora 15.00,
afișarea rezultatelor contestațiilor depuse de persoanele respinse în urma verificării dosarelor;
» 03.07.2014, ora 9.00,
susținerea probei scrise;
» 03.07.2014,ora 13.00,
afișarea rezultatelor la proba scrisă ;
» 03.07.2014,ora 15.00,
depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
»  04.07.2014,ora 10.00,
soluționarea contestațiilor privind proba scrisă;
» 07.07.2014, ora 09.00,
susținerea probei orale și practice;
»  07.07.2014, ora 13.00,
afișarea rezultatelor probei orale și practice;
» 07.07.2014,ora 15.00,
depunerea contestațiilor probei orale și practice;
»  08.07.2014,ora 10.00,
afișarea rezultatelor contestațiilor probei orale și practice;
» 09.07.2014, ora 11.00,
înaintarea către consiliul de specialitate al instituţiei a raportului comisiei de concurs cuprinzând concluziile de recomandare a candidatului care a obţinut cea mai mare medie;
» 10.07.2014, ora 11.00,
afișarea rezultatelor concursului.

Informaţii la telefon 0256 / 491592- secretariat sau direct la sediul instituţiei.
Data postării anunțului pe site-ul MArT:
30 aprilie 2014 / ora 17

 

logoj